نتیجه انتخابات انجمن سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

نتایج انتخابات پانزدهمین دوره انجمن های علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر